Bài 17 Câu Bị Động

Trong tiếng Anh, người ta rất hay dùng câu bị động. Khác với câu chủ động, là chủ ngữ thực hiện hành động, trong câu bị động chủ ngữ nhận tác động của hành động. Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động. Chúng ta hãy cùng học các kiến thức liên quan để sử dụng thành thạo câu bị động nhé.

1. Định nghĩa:

Bị /Thụ động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động.

–  Chinese is learnt at school.

– A book was bought.

Chú ý: Điều kiện để có thể chuyển câu chủ động sang bị động:

Thứ 1: Câu chủ động phải xác lập có được tân ngữ. (object)

Thứ 2: Câu chủ động phải có Ngoại động từ. (transitive verbs)

2. Qui tắc Câu bị động.

Động từ của câu bị động: To be + Past Participle (PII).

Tân ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của câu bị động

Chủ ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của giới từ “BY”

Chủ động : Subject + Verb + Object

Bị động: Subject +To Be + Past Participle (động từ dạng phân từ quá khứ) + BY + Object

Ví dụ:

– The farmer drinks tea everyday. (Active-chủ động)

= Tea is drunk by the farmer everyday. (Passive-bị động)

•  Khi một ngoại động từ ở chủ động có hai tân ngữ, một trực tiếp và một gián tiếp

(nhóm tặng biếu), có thể chuyển thành hai câu bị động.

– I gave him an apple.

= An apple was given to him.

= He was given an apple.

Một số câu đặc biệt phải dịch là “Người ta” khi dịch sang tiếng Việt. Một số động từ được dùng như trên: believe, say, suggest, expect…

It is said that = People say that… (Người ta nói rằng)

It was said that = People said that… (Người ta nói rằng)

Ta dùng động từ nguyên thể trong thể bị động: TO BE + PAST PARTICIPLE để chỉ một ý định hay sự bắt buộc hoặc sự không thể được.

– This exercise is to be done.

– This matter is to be discussed soon.

Sau những động từ: to have, to order, to get, to bid, to cause hay một động từ chỉ về giác quan hoặc cảm tính, ta dùng Past Participle (Tham khảo phần Bảng động từ bất quy tắc) bao hàm nghĩa như bị động:

– We had our photos taken.

– We heard the song sung.

– We got tired after having walked for long.

3. Bảng chia Chủ động sang Bị động:

Simple present(thì hiện tại đơn)dodone
Present Continuous (thì hiện tại tiếp diễn)is/are doingis/are being done
Simple Past (thì quá khứ đơn)didwas/were done
Past Continuous (thì quá khứ tiếp diễn)was/were doingwas/were being done
Present Perfect (thì hiện tại hoàn thành)has/have donehas/have been done
Past Perfect (thì quá khứ hoàn thành)had donehad been done
Simple Future (thì tương lai đơn)will dowill be done
Future Perfect (thì tương lai hoàn thành)will have donewill have been done
Is/are going to (thì tương lai gần)is/are going to dois/are going to be done
Cancan, could docan, could be done
Mightmight domight be done
Mustmust domust be done
Have tohave to dohave to be done

4. Một số Trường hợp đặc biệt khác:

Một số động từ đặc biệt: remember, want, try, like, hate …

– I remember them taking me to the zoo. (active)

= I remember being taken to the zoo.(passive)

– She wants her sister to take some photogtaphs.(active)

– She wants some photographs to be taken by her sister. (passive)

– She likes her boyfriend telling the truth. (active)

– She likes being told the truth by her boyfriend. (passive)

Một số Trường hợp đặc biệt nguyên mẫu có TO: suppose, believe, make

– You are supposed to learn English now. (passive)

= It is your duty to learn English now. (active)

= You should learn English now. (active)

– His father makes him learn hard. (active)

= He is made to learn hard. (passive)

– You should be working now.(active)

= You are supposed to be working now.(passive)

– People believed that he was waiting for his friend (active).

= He was believed to have been waiting for his friend.(passive)

Welcome to your Bài 17: Ôn tập Câu Bị Động

Question 1:

My father waters this flower every morning.

-> This flower                    every morning by my father.

Question 2:

George is getting            Lisa.

Question 3:

Someone was cleaning the room when I arrived.

Question 4:

They built this house 100 years ago.

Question 5:

He has made no mistakes in his composition.

Question 6:

“When can I have my car back?” “I think it’ll             late this afternoon.”

Question 7:

You mustn’t use this machine after 5.30.

Question 8:

Mary is cutting a cake with a sharp knife.

Question 9:

The teacher is going to tell a story.

Question 10:

            about the eight o’clock flight to Chicago?” – “Not yet.”

Question 11:

People believe that red is the symbol of luck.

Question 12:

This exercise may             with a pencil.

Question 13:

How can they open this safe?

Question 14:

She advised me to sell that house.

Question 15:

She helps me to do all the difficult exercises.

Question 16:

You should give us this information.

Question 17:

No one has cleaned the floor for weeks.

Question 18:

             this work             before you went to Paris?

Question 19:

Let the children             taken to the cinema.

Question 20:

The police stopped us on our way to school.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

$('.animate-number').each(function () { $(this).prop('Counter',0).animate({ Counter: $(this).text() }, { duration: 2000, easing: 'swing', step: function (now) { $(this).text(Math.ceil(now)); } }); });